Ajankohtaista

Laboratoriotyönjohtaja

8.4.2021 | Avoimet työpaikat

https://fimlab.rekrysivu.fi/MepRekry/Application/Index/489/

Haemme Lahden24/7 diagnostiikkapalveluiden tuotantoon laboratoriotyönjohtajaa määräaikaiseen sijaisuuteen kesäkuusta 2021 alkaen noin vuoden ajaksi. Laboratoriotyönjohtaja toimii esimiehenä noin 50 laboratoriohoitajalle, joiden työtehtävät jakautuvat hematologian ja kemian analytiikkaan, mikrobiologiaan sekä vierianalytiikkaan.

Oletko sinä se etsimämme henkilö, jolla on paloa esimiestyöhön ja toiminnan kehittämiseen? Sinulla on hyvä kokonaisuuksien hallinta, organisointikyky ja omatoiminen ote. Tehtävässä menestyminen edellyttää alan soveltuvan koulutuksen ohella hyviä sosiaalisia taitoja, kykyä johtaa omaa työtään, joustavuutta, paineensietokykyä ja hyviä IT-taitoja. Arvostamme kokemusta esimies- ja/tai kolmivuorotyöstä. Hallinnon koulutus on myös arvokas lisäansio.

Laboratoriotyönjohtaja toimii osana Fimlabin esimiestiimiä. Esimiehet ovat kärjessä kehittämässä koko Fimlabin toimintaa. Esimiehille tarjotaan laajat koulutus- ja kehittymismahdollisuudet. Laboratoriotyönjohtaja raportoi erikoisalajohtajalle.

Lisätietoja tehtävistä antaa erikoisalajohtaja Auni Collings, auni.collings@fimlab.fi tai puh. 050 5054922.

Mikäli kiinnostuit tehtävästä, täytä hakulomake 25.4.2021 mennessä osoitteessa www.fimlab.fi/rekry. Liitäthän mukaan vapaamuotoisen hakemuksesi sekä CV:n.

Research Technician within Tumor Lymph Node on Chip

8.4.2021 | Avoimet työpaikat

https://abo.rekrytointi.com/paikat/index.php?jid=390&key=&o=A_RJ&rspvt=t7yizh8skw0wos0kc0goo40ws8wsoko

På svenska nedan

Åbo Akademi University is an internationally acknowledged research university with an extensive responsibility for providing education in Swedish in Finland. With its international research community and its strong Nordic ties, Åbo Akademi University has an acclaimed and recognized position within research and education both nationally and internationally. 

Åbo Akademi University, funded by the European Commission Horizon 2020 project Tumor Lymph Node on Chip for cancer studies (Tumor-LN-oC, https://cordis.europa.eu/project/id/953234), invites applications for a fixed-term research technician position in the field of cell and molecular biology for a period of three years starting June 7th 2021, the COVID-19 situation permitting. The position is full time. The work will be performed within the framework of the innovation ecosystem InFLAMES (https://inflames.utu.fi/). The InFLAMES Flagship aims at identifying drug targets, developing technological platforms and finding diagnostic tools to tackle diseases related to or controlled by the immune system. 

Background

The position will be seated at the Sahlgren group, the Cell Fate Lab (http://cellfatelab.github.io/), Subject of Cell Biology, Faculty of Science and Engineering in Turku, Finland. The Tumor-LN-oC project is an international collaboration aiming at creating a novel model system to study metastasis of cancer cells from primary tumors into lymph nodes. At the Cell Fate Lab, the project aims include optimization of a co-culture system and characterization of metastasizing cells. Importantly, the research technician will support the everyday work of the Cell Fate Lab (altogether 15-20 researchers and students) in addition to taking part in implementation of the Tumor-LN-oC project. 

WORK TASKS

The work tasks include:

 • Preparation of buffers and reagent solutions, aliquoting of chemicals, casting of agar plates, production of plasmid preps and handling other similar support functions to enable researchers to concentrate on experimental work.
 • Handling day-to-day material orders, from various local and international sources. Gatekeeping of duplicate purchases. Handling product arrivals, managing storage spaces and keeping inventory.
 • Providing technical support to the lab members and taking part in trouble-shooting.
 • Organization and coordination of lab cleaning schedules (cell culture facilities, general laboratory spaces, freezers and fridges, storage spaces) and guidance of the group members with shared lab management tasks.

QUALIFICATIONS

Essential qualifications

 • A polytechnic level degree for biomedical laboratory scientist, laboratory technician or equivalent or a BSc or MSc degree in the field of biosciences.
 • Experience with various wet lab techniques, e.g. cell culture. Ability to provide technical support, ideas and solutions when faced with a problem.
 • Familiarity with MS office programs and the related environment.

Desirable attributes

 • Strong interpersonal and team work skills, including fluent written and oral communication in English and knowledge of Swedish. Foreigners and non-native Finnish citizens can be exempted from the requirement to have knowledge of Swedish.
 • Approachable and flexible, understanding but firm, not afraid to ask questions and report problems. 
 • Organizational skills and attention to details.
 • Time management skills. Ability to prioritize and take initiative.

SALARY  

APPLICATION

Please submit your electronic application in the ÅAU recruitment system (www.abo.fi/rekrytering), no later than May 10th 2021 at 15:00 (Finnish time). Guidelines for the electronic application are available at https://www.abo.fi/en/instructions-for-submitting-an-application/

The application should include the following enclosures (in English or Swedish): 

 • a personal statement or motivation letter containing a description of your background and interests (max. 2 pages)
 • a CV (max. 2 pages)
 • degree certificate(s)
 • recommendation letter from a previous employer, if available

INFORMATION

For questions regarding the position contact Professor Cecilia Sahlgren, cecilia.sahlgren@abo.fi and in questions concerning the recruitment process HR Specialist Sabina Ringvall, sabina.ringvall@abo.fi.

_______________________________________________________

Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning.

Åbo Akademi söker inom det EU-finansierade Horizon 2020-projektet Tumor Lymph Node on Chip för cancer studier (Tumor-LN-oC, https://cordis.europa.eu/project/id/953234) en tidsbunden forskningstekniker i cell- och molekylärbiologi för en treårsperiod från och med 7.6.2021, om covid-19-läget så tillåter. Anställningen är heltid. Arbetet kommer att utföras inom det innovativa forskningsekosystemet InFLAMES (https://inflames.utu.fi/). Flaggskeppet InFLAMES har som mål att identifiera målproteiner, utveckla teknologiska plattformar och hitta diagnostiska verktyg för att behandla immunologiska sjukdomar.

Bakgrund

Anställningen är placerad i Sahlgrens forskningsgrupp, the Cell Fate Lab (http://cellfatelab.github.io/), vid ämnet cellbiologi vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik i Åbo, Finland. Projektet Tumor-LN-oC utgör ett internationellt samarbete med målet att skapa ett nytt system för att studera metastaser av cancerceller från primärtumörer till lymfkörtlar. Vid Cell Fate Lab har projektet som mål att optimera ett co-kultursystem och karakterisera metastaserande celler. Forskningsteknikern kommer huvudsakligen att stöda det dagliga arbetet vid Cell Fate Lab (totalt 15-20 forskare och studerande) förutom att delta i genomförandet av Tumor-LN-oC-projektet.

ARBETSUPPGIFTER

I arbetsuppgifterna ingår:

 • att bereda buffert- och reagenslösningar, alikvotera kemikalier, göra agarplattor, producera plasmider och liknande stödfunktioner för att underlätta för forskarna att koncentrera sig på experimentellt arbete
 • att sköta dagliga materialbeställningar från olika lokala och internationella leverantörer, att undvika dubbelinköp, att ta emot produktleveranser, sköta lagerutrymmen och inventera
 • att ge tekniskt stöd till laboratoriets medlemmar och delta i problemlösning
 • att organisera och koordinera städscheman för laboratoriet (lokaler med cellkulturer, allmänna laboratorieutrymmen, frysar och kylskåp, förvaringsutrymmen) och att handleda gruppmedlemmarna i skötsel av laboratoriet

KOMPETENS

 • en yrkeshögskoleexamen som biomedicinsk laboratorietekniker, laboratorietekniker eller motsvarande eller en kandidat- eller magisterexamen inom biovetenskap 
 • erfarenhet av olika våtlabbtekniker, t.ex. cellkulturer. Förmåga att ge tekniskt stöd, komma med idéer och lösningar på problem
 • kunskaper i MS Office-program

Meriterande för anställningen

 • bra samarbetsförmåga samt flytande kunskaper i engelska och kunskaper i svenska. Utländska eller finska medborgare som inte är infödda kan befrias från kravet på kunskaper i svenska
 • lättillgänglig och flexibel, förstående men bestämd, inte rädd att fråga och rapportera om problem
 • förmåga att organisera och se till detaljer
 • bra tidshantering, förmåga att prioritera och ta initiativ

Vid nyanställning tillämpas prövotid.

LÖN

ANSÖKAN

Ansökan inlämnas i det elektroniska ansökningsformuläret nedan (på www.abo.fi/rekrytering) senast 10.5.2021 kl. 15:00 (finsk tid). Se stöd för uppgörande av elektronisk ansökan: https://www.abo.fi/instruktion-for-elektronisk-arbetsansokan/

Till ansökan fogas följande bilagor på svenska eller engelska:

 • Ansökningbrev med en beskrivning av din bakgrund och dina intressen (max 2 sidor)
 • CV (max 2 sidor)
 • Intyg över examen
 • Eventuella rekommendationsbrev från tidigare arbetsgivare

INFORMATION

För ytterligare information kontakta professor Cecilia Sahlgren, cecilia.sahlgren@abo.fi eller gällande rekryteringsprocessen HR-specialist Sabina Ringvall, sabina.ringvall@abo.fi.

Åbo Akademi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.

Määräaikainen projektitutkijan tehtävä Funktionaalisen Genomiikan Keskuksessa

8.4.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Suomen Funktionaalisen Genomiikan Keskus on ydinpalveluyksikkö, joka kuuluu kansalliseen Biokeskus Suomi infrastruktuuriverkostoon. Tuemme korkeatasoista tutkimusta tarjoamalla avoimen pääsyn viimeisimpiin alan huippua edustaviin teknologioihin ja palveluihin genomiikan alalla. Tällä hetkellä tärkeimmät palvelumme ovat uudensukupolven sekvensointiin perustuvat genomin, transkriptomin ja epigenomin analyysit eri menetelmillä. Palveluidemme käyttäjiä ovat akateemiset yksiköt, valtion tutkimusyksiköt, terveydenhuollon tutkimusyksiköt sekä yritykset. Genomiikan keskus sijaitsee Turun Biotiedekeskuksessa, joka on Turun Yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen erillislaitos. Toimimme läheisessä yhteistyössä useiden kansainvälisten ja kansallisten sidosryhmien kanssa.

Etsimme nyt tiimimme projektitutkijaa tukemaan uusien menetelmien käyttöönottoa tutkimuspalveluita varten sekä koordinoimaan tutkimusprojekteja. Avaintehtäviin kuuluu uusien protokollien kehittäminen ja käyttöönotto, verifiointi tai validointi ja yksikössä toteutettavien tutkimus- ja palveluprojektien tukeminen ja koordinointi, kuten koeasetelman suunnittelu, budjetointi, näytteiden prosessointi, tulosten analysointi ja tulkinta ja raportointi läheisessä yhteistyössä ydinpalveluyksikön henkilöstön ja sidosryhmien kanssa.

Tehtävä vaatii erinomaisia yhteistyötaitoja, kommunikaatiotaitoja englanniksi, vahvaa molekyylibiologian ja genomiikan osaamista, erinomaisia laboratoriotaitoja ja kykyä suurta tarkkuutta vaativaan laboratoriotyöhön. Ydinpalveluyksikkö tarjoaa asiantuntija tukea ja palvelua jatkuvasti kehittyvillä alan huippumenetelmillä. Siksi tehtävä vaatii myös joustavaa ja avointa asennetta sekä motivaatiota oppia jatkuvasti uutta ja kykyä sopeutua nopeisiin muutoksiin ja jatkuvasti kehittyvään tutkimusympäristöön. Tehtävä vaatii myös laatujärjestelmä osaamista, johon tarjotaan myös koulutus. Aiempi kokemus laatujärjestelmästä katsotaan hakijalle eduksi.

Hakijalla tulee olla tehtävään sopiva alan koulutus. Tehtävän kesto on yksi vuosi kuuden kuukauden koeajalla. Saattaa myös olla, että tehtävälle on tarvetta jatkossa. Palkka määräytyy Suomen yliopistojen työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävä sijoittuu opetus-ja tutkimushenkilöstön henkilöstöryhmään. Riippuen koulutus- ja kokemustasosta sekä muusta osaamisesta palkka on keskimäärin 2200 – 2500 eur / kk.

Otamme vastaan hakemuksia vastaan vuoden 2021 toukokuun 15. päivään asti tai kunnes paikka on täytetty. Hakemuksen voi jättää Turun yliopiston elektronisen hakuportaalin kautta: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Lisätietoja antaa tarvittaessa: Riikka Lund, riikka.lund@utu.fi, phone +358 41517 1616, https://bioscience.fi/services/functional-genomics/services/

Doctoral student, Biochemistry and Molecular Medicine

8.4.2021 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=1&id=000010988&lang=fi

The North changes the world – more sustainable, more intelligent, more humane. We, at the University of Oulu, work as part of the international science community to produce new scientific information and science-based solutions. We are committed to educate future pioneers to build a more sustainable, intelligent and humane world. Creating new, taking responsibility and succeeding together are values that build a strong foundation for all our actions. We offer a working environment where individuals can cultivate their skills, do meaningful work, and develop professionally. Our university’s several specialized research and service units enable extensive and diverse development and career opportunities for experts in various fields.

We are looking for a Doctoral student in Biochemistry and Molecular Medicine for a part-time (50%), fixed-term two-year position at the University of Oulu at the Faculty of Medicine and Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine.

Project

This research project focuses on the interplay between hypoxia signalling, metabolism and fibrosis. The selected student will work under supervision of professors Peppi Karppinen and Terhi Piltonen. The aim of the project is to reveal the causality and relations between these pathways using the sex-hormone driven polycystic ovary syndrome (PCOS) as a disease model. This is a common syndrome in women affecting about 10% the female population. Fibrosis in liver, ovary and adipose tissue is associated with PCOS and may contribute to high comorbidity among affected women. Our main interests are the hypoxia-inducible factor (HIF) and its regulating HIF prolyl 4-hydroxylases. We use mainly molecular and cell biology methods as well as gene-modified mice and preclinical disease models to understand how these pathways interact. This is a project with multidisciplinary approach aiming to answer important clinical questions. We offer a research environment with excellent technological facilities and a motivating and supporting community. More information can be found on our web pages:

https://www.oulu.fi/fbmm/peppi_karppinen

https://www.oulu.fi/mrc/research-groups/piltonen

Requirements

To successfully occupy the position, the candidate must possess a degree entitling them to obtain a doctoral degree (MSc or equivalent) preferably in the field of biochemistry, molecular or cell biology, medical sciences or related fields. Degree must have been completed before starting the position and must not be obtained more than 5 years ago. License to conduct animal experiments within the EU is required (proven by a course diploma showing competence according to EU Directive 2010/63, Article 23). Prior experience on animal experiments, preclinical disease models and knowledge on molecular and cellular biology as well as histological and imaging methods are an advantage. Ability to pursue independent research, work productively in a team as well as excellent writing and fluency in English are expected.

When assessing the applicant’s qualifications, issues to be considered will include study grades, research experience, possible scientific publications, activity in the scientific community, familiarity with the research field and teamwork skills. The applicant is expected to actively take part in co-applying for funding during the two-year period.

The applicant will be enrolled to University of Oulu Graduate School, so the applicant must fulfill the requirements for admission: https://www.oulu.fi/uniogs/requirements_for_admission .

What we offer

 • You will become a part of a highly talented research group, working on strategically and globally significant research area
 • You will receive support not only from your team and supervisor, but also from university´s wide variety of support services, so that you can excel in your studies and research.
 • The salary will be in accordance with the Finnish universities salary system (for teaching and research personnel): level 2. In addition, a salary component based on personal work performance will be paid (maximum of 50 % of the job-specific component). Further information regarding the salary can be asked from professor Karppinen and professor Piltonen. 
 • Other benefits: The successful candidate will receive full benefits provided by the University of Oulu to university employees, including free time corresponding to holidays and free occupational health care services.

Application

Applications must be submitted using the electronic application form by April 11, 2021 (23:59 Finnish local time), with the following attachments as three separate pdf files:

1)      Complete CV containing contact information of at least two referees (Max. size limit of the attachment: 5 Mbytes)

2)      Motivation letter describing prior knowledge and research interests and career plans (maximum 1 page).

3)      Certificates/Diplomas: Scanned electronic copies of diplomas and transcripts of the records of relevant previous degrees. If the original documents are not in English, Finnish or Swedish, each document must be accompanied by an official certified translation into English or Finnish. (Max. size limit of the attachment: 2 Mbytes). Additionally, a certificate of sufficient language skills in English and/or Finnish are required for those who have not completed a secondary or higher education degree in the Finnish language (more info, see: https://www.oulu.fi/uniogs/requirements_for_admission, 4. Language skills)

Applications sent by email will not be considered.

Other relevant information

The eligible applicants fitting best in the research profile expected for the position may be invited to an on-site or remote interview. All applicants will be notified when the selection process is completed. The earliest start date is 3rd of May 2021. A trial period of six months is applied in the position. 

For Further Information Contact:  

Prof. Peppi Karppinen, e-mail: peppi.karppinen (at) oulu.fi

Prof. Terhi Piltonen, e-mail: terhi.piltonen (at) oulu.fi