Ajankohtaista

Tutkijatohtori, Geneettinen epidemiologia: terveys- ja liikuntatieteet

13.8.2021

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=2&id=000011697&lang=fi&_ga=2.249624197.2057944849.1628844162-1569208331.1615229191

Haemme Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteelliseen tiedekuntaan

Tutkijatohtoria, Geneettinen epidemiologia: terveys- ja liikuntatieteet

kolmen vuoden määräajaksi alkaen 1.10.2021 tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Tutkijatohtori työskentelee Suomen Akatemian ja Juho Vainion säätiön rahoittamassa hankkeessa ”Polygeeninen riskisumma fyysisen aktivisuuden ja kardiometabolisten sairauksien kausaalisuhteissa (GenActive)”. Tutkijatohtori työskentelee Suomalaisen kaksoskohortin aineistolla, joka sisältää genomi-, DNA-metylaatio- ja geeniekspressiodataa, elämäntapaseurantoja sekä kliinisiä rekisteri- ja kuolleisuustietoja. Tutkimusta tehdään yhteistyössä Suomen molekyylilääketieteen instituutin kanssa ja tehtävään valittava tutkija pääsee työskentelemään osana monitieteistä ja kansainvälistä ryhmää. Tutkimusryhmää johtaa Akatemiatutkija Elina Sillanpää.

Työn painopisteenä on tutkia geeni-ympäristö-yhdysvaikutuksia kardiometabolisiin sairauksiin liittyen. Erityisesti selvitetään miten elintavat kuten esimerkiksi fyysinen aktiivisuus vaikuttavat geneettisen sairausriskin ilmenemiseen riippuen geneettisen riskin tasosta. Projektissa pyritään tunnistamaan sairastumista sääteleviä molekyylibiologisia mekanismeja ja reittejä. 

Tehtävän kuvaus

 • Genomi-, metylaatio-, geeniekspressiodatojen yhdistäminen ja/tai genomidatan yhdistäminen kaksosmallinnukseen
 • Tilastollinen mallinnus: kvantitatiivisen genetiikan mallinnusmenetelmät, polygeeniset riskisummat, rakenneyhtälömallinnus genomidatalla,
 • Artikkelien kirjoittaminen geneettisen riskin, elämäntapatekijöiden ja sairauksien yhteyksistä
 • Seminaareihin ja ryhmäkokouksiin osallistuminen
 • Täydentävän rahoituksen hakemusten kirjoittaminen
 • Muut akatemisella tutkijanuralla meritoitumiseen liittyvät tehtävät kuten ohjaus, opetus, hallinto ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Mitä odotamme?

Hakijalta edellytetään:

 • Tohtorin tutkintoa tilastotieteessä, bioinformatiikassa, liikuntatieteissä, terveystieteissä, biologiassa, epidemiologiassa tai muulta soveltuvalta alalta.
 • Kokemusta tilastollisesta mallintamisesta tai bioinformatiikasta.
 • Kansainvälisiä vertaisarvioituja julkaisuja ensimmäisenä kirjoittajana
 • Motivaatiota ja henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka soveltuvat tutkijan uralle

Eduksi katsotaan:

 • Kokemus genominlaajuisista analyyseistä ja ohjelmointitaidot
 • Kvantitatiivisen genetiikan mallinnusmenetelmien ja -ohjelmien tuntemus
 • Laajojen genomi/terveysdatojen analysointikokemus
 • Kansainväliset ja kansalliset tutkimusverkostot
 • Opetus- ja ohjauskokemus sekä kokemus yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta
 • Erinomainen englannin kielen taito

Tutkijatohtorin kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tutkijatohtoreilla tulee olla tohtorin tutkinto suoritettuna ennen tehtävässä aloittamista. Tehtävissä edellytetään hyvää englannin kielen taitoa ja eduksi katsotaan kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Mitä tarjoamme?

Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Saat mahdollisuuden työskennellä monitieteellisessä ja tieteellisesti kunnianhimoisessa ryhmässä, tuen akateemisella tutkijanuralla meritoitumiseen sekä mahdollisuuden työskennellä erinomaisilla aineistoilla (FinnGen https://www.finngen.fi ja Suomalainen kaksoskohortti https://wiki.helsinki.fi/display/twinstudy/Kaksostutkimus). Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme ja verkostoidut alan huippututkijoiden kanssa. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan, kilpailukykyisen palkan ja kattavan työterveyshuollon.

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tehtävään ensimmäistä kertaa valittaessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävä asettuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustasolle 5-6. Palkkasi on noin 3300 – 3600 euroa kuukaudessa riippuen osaamisestasi ja aiemmasta kokemuksestasi. 

Hakeminen

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää englanninkielisinä:

 1. Lyhyt hakemuskirje kertoen sopivuudesta tehtävään ja motivaatiosta
 2. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen, sisältäen myös ohjaus- ja opetuskokemuksen, kahden suosittelijan yhteystiedot sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan TENK:n ansioluettelomallin
 3. Julkaisuluettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta
 4. Hakuun liittyvät todistusjäljennökset

Hakemus tulee jättää viimeistään 1.9.2021 sähköisellä hakulomakkeella. Käsittelemme kaikki sähköisen järjestelmän kautta jätetyt hakemukset ja olemme hakijoihin yhteydessä hakuprosessin edetessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa Akatemiatutkija Elina Sillanpää (elina.sillanpaa@jyu.fi)

Kotisivu: www.elinasillanpaa.fi