Ajankohtaista

Yliopisto-opettaja, biolääketiede – Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

14.4.2020

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?id=00009076&did=5600&lang=en&jc=16&nav_from_open_jobs_view_new=true

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 500 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille.  Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 680. http://www.uef.fi/fi/ttdk

Haettavana on
Yliopisto-opettajan (biolääketiede)  tehtävä, Lääketieteen laitos, Biolääketieteen yksikkö, Kuopion kampus

Yliopisto-opettajan tehtävä sijoittuu Lääketieteen laitokselle Biolääketieteen yksikköön (www.uef.fi/biolaaketiede). Yksikkö vastaa biolääketieteen koulutusohjelmasta, jossa yhdistyvät luonnontieteellinen ja lääketieteellinen opetus. Opinnoissa perehdytään ihmisen biologian ja fysiologian taustoihin ja tapahtumiin solu- ja molekyylitasolla, lääkeaineisiin ja niiden vaikutusmekanismeihin, genetiikkaan ja biolaskentaan. Englanninkielisessä maisterivaiheessa (mukaan lukien kansainvälinen maisteriohjelma), molekyylilääketieteen pääaineopinnoissa perehdytään syvemmin sairauksien syntymekanismeihin, diagnostiikkaan sekä hoitoihin molekyyli- ja solutasolla (www.uef.fi/biomedicine/biolaaketieteen-koulutusohjelma).  

Yliopisto-opettajan opetustehtäviin kuuluvat biolääketieteen koulutusohjelman opintojaksoihin liittyvät pienryhmä- ja harjoitustyöopetus sekä verkko-opetus. Opetuksessa painotetaan opiskelijaa osallistavia ja opiskelijalähtöisiä oppimismuotoja. Lisäksi yliopisto-opettaja osallistuu koulutusohjelman opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Tehtäviin kuuluvat myös tieteellinen tutkimustyö (mahd. myös oma väitöskirjatutkimus), perustutkintoon liittyvien opinnäytetöiden ohjaaminen ja tarkastaminen. Lisäksi yliopisto-opettaja osallistuu biolääketieteen opiskelijoiden opinto-ohjaukseen ja hallinnollisiin tehtäviin yksikkö- ja laitostasolla.

Yliopisto-opettajan tulee olla soveltuvan ylemmän yliopistotutkinnon suorittanut henkilö, jolla on hyvä käytännön perehtyneisyys opetustehtävien alaan ja hyvä opetustaito (johtosääntö 31 §).

Tehtävään vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella 770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Tiedekunnan dekaani voi myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin.

Hakijoiden opetusansioita arvioitaessa otetaan huomioon hakijan opetuskokemus, pedagoginen koulutus ja muut opetustoimessa saavutetut ansiot. Tutkimusansioiden osalta huomioidaan hakijan tieteellinen tutkimustyö ja näkemys oman tutkimuksen tekemisestä ja suuntaamisesta tässä työtehtävässä.

Hakemusasiakirjojen lisäksi hakijalta odotetaan lyhyttä yhteenvetoa hakijan tutkimuskokemuksesta, ja tutkimusosaamisen mahdollisesta integraatiosta Biolääketieteen yksikön tutkimustoimintaan (http://www.uef.fi/fi/web/biomedicine/tutkimus).  

Tehtävä täytetään määräajalle 1.6.2020 – 31.5.2023. Määräaikaisuuden perusteena on koulutusohjelman rakenteellinen kehittäminen ja siihen liittyvä mahdollinen tehtävien uudelleen organisointi.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 4 – 5 (2 535,20 – 2 935,55 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja: Yksikön johtaja Anitta Mahonen, +358 29 445 4243 anitta.mahonen@uef.fi  ja hakumenettelyn osalta henkilöstösihteeri Tellervo Rajanto, puh. +358 29 445 4278, tellervo.rajanto@uef.fi.

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
Ansioluettelo (sis. tiedot mahd. opetuskokemuksesta)
Julkaisuluettelo
– Kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista
– Motivaatiokirje
– Lyhyt yhteenveto tutkimuskokemuksesta ja tutkimusosaamisen mahdollisesta integraatiosta biolääketieteen yksikön tutkimustoimintaan.

Hakemus tulee jättää viimeistään 5.5.2020 sähköisellä hakulomakkeella.