Ajankohtaista

Research Technician within Tumor Lymph Node on Chip

8.4.2021 | Avoimet työpaikat

https://abo.rekrytointi.com/paikat/index.php?jid=390&key=&o=A_RJ&rspvt=t7yizh8skw0wos0kc0goo40ws8wsoko

På svenska nedan

Åbo Akademi University is an internationally acknowledged research university with an extensive responsibility for providing education in Swedish in Finland. With its international research community and its strong Nordic ties, Åbo Akademi University has an acclaimed and recognized position within research and education both nationally and internationally. 

Åbo Akademi University, funded by the European Commission Horizon 2020 project Tumor Lymph Node on Chip for cancer studies (Tumor-LN-oC, https://cordis.europa.eu/project/id/953234), invites applications for a fixed-term research technician position in the field of cell and molecular biology for a period of three years starting June 7th 2021, the COVID-19 situation permitting. The position is full time. The work will be performed within the framework of the innovation ecosystem InFLAMES (https://inflames.utu.fi/). The InFLAMES Flagship aims at identifying drug targets, developing technological platforms and finding diagnostic tools to tackle diseases related to or controlled by the immune system. 

Background

The position will be seated at the Sahlgren group, the Cell Fate Lab (http://cellfatelab.github.io/), Subject of Cell Biology, Faculty of Science and Engineering in Turku, Finland. The Tumor-LN-oC project is an international collaboration aiming at creating a novel model system to study metastasis of cancer cells from primary tumors into lymph nodes. At the Cell Fate Lab, the project aims include optimization of a co-culture system and characterization of metastasizing cells. Importantly, the research technician will support the everyday work of the Cell Fate Lab (altogether 15-20 researchers and students) in addition to taking part in implementation of the Tumor-LN-oC project. 

WORK TASKS

The work tasks include:

 • Preparation of buffers and reagent solutions, aliquoting of chemicals, casting of agar plates, production of plasmid preps and handling other similar support functions to enable researchers to concentrate on experimental work.
 • Handling day-to-day material orders, from various local and international sources. Gatekeeping of duplicate purchases. Handling product arrivals, managing storage spaces and keeping inventory.
 • Providing technical support to the lab members and taking part in trouble-shooting.
 • Organization and coordination of lab cleaning schedules (cell culture facilities, general laboratory spaces, freezers and fridges, storage spaces) and guidance of the group members with shared lab management tasks.

QUALIFICATIONS

Essential qualifications

 • A polytechnic level degree for biomedical laboratory scientist, laboratory technician or equivalent or a BSc or MSc degree in the field of biosciences.
 • Experience with various wet lab techniques, e.g. cell culture. Ability to provide technical support, ideas and solutions when faced with a problem.
 • Familiarity with MS office programs and the related environment.

Desirable attributes

 • Strong interpersonal and team work skills, including fluent written and oral communication in English and knowledge of Swedish. Foreigners and non-native Finnish citizens can be exempted from the requirement to have knowledge of Swedish.
 • Approachable and flexible, understanding but firm, not afraid to ask questions and report problems. 
 • Organizational skills and attention to details.
 • Time management skills. Ability to prioritize and take initiative.

SALARY  

APPLICATION

Please submit your electronic application in the ÅAU recruitment system (www.abo.fi/rekrytering), no later than May 10th 2021 at 15:00 (Finnish time). Guidelines for the electronic application are available at https://www.abo.fi/en/instructions-for-submitting-an-application/

The application should include the following enclosures (in English or Swedish): 

 • a personal statement or motivation letter containing a description of your background and interests (max. 2 pages)
 • a CV (max. 2 pages)
 • degree certificate(s)
 • recommendation letter from a previous employer, if available

INFORMATION

For questions regarding the position contact Professor Cecilia Sahlgren, cecilia.sahlgren@abo.fi and in questions concerning the recruitment process HR Specialist Sabina Ringvall, sabina.ringvall@abo.fi.

_______________________________________________________

Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning.

Åbo Akademi söker inom det EU-finansierade Horizon 2020-projektet Tumor Lymph Node on Chip för cancer studier (Tumor-LN-oC, https://cordis.europa.eu/project/id/953234) en tidsbunden forskningstekniker i cell- och molekylärbiologi för en treårsperiod från och med 7.6.2021, om covid-19-läget så tillåter. Anställningen är heltid. Arbetet kommer att utföras inom det innovativa forskningsekosystemet InFLAMES (https://inflames.utu.fi/). Flaggskeppet InFLAMES har som mål att identifiera målproteiner, utveckla teknologiska plattformar och hitta diagnostiska verktyg för att behandla immunologiska sjukdomar.

Bakgrund

Anställningen är placerad i Sahlgrens forskningsgrupp, the Cell Fate Lab (http://cellfatelab.github.io/), vid ämnet cellbiologi vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik i Åbo, Finland. Projektet Tumor-LN-oC utgör ett internationellt samarbete med målet att skapa ett nytt system för att studera metastaser av cancerceller från primärtumörer till lymfkörtlar. Vid Cell Fate Lab har projektet som mål att optimera ett co-kultursystem och karakterisera metastaserande celler. Forskningsteknikern kommer huvudsakligen att stöda det dagliga arbetet vid Cell Fate Lab (totalt 15-20 forskare och studerande) förutom att delta i genomförandet av Tumor-LN-oC-projektet.

ARBETSUPPGIFTER

I arbetsuppgifterna ingår:

 • att bereda buffert- och reagenslösningar, alikvotera kemikalier, göra agarplattor, producera plasmider och liknande stödfunktioner för att underlätta för forskarna att koncentrera sig på experimentellt arbete
 • att sköta dagliga materialbeställningar från olika lokala och internationella leverantörer, att undvika dubbelinköp, att ta emot produktleveranser, sköta lagerutrymmen och inventera
 • att ge tekniskt stöd till laboratoriets medlemmar och delta i problemlösning
 • att organisera och koordinera städscheman för laboratoriet (lokaler med cellkulturer, allmänna laboratorieutrymmen, frysar och kylskåp, förvaringsutrymmen) och att handleda gruppmedlemmarna i skötsel av laboratoriet

KOMPETENS

 • en yrkeshögskoleexamen som biomedicinsk laboratorietekniker, laboratorietekniker eller motsvarande eller en kandidat- eller magisterexamen inom biovetenskap 
 • erfarenhet av olika våtlabbtekniker, t.ex. cellkulturer. Förmåga att ge tekniskt stöd, komma med idéer och lösningar på problem
 • kunskaper i MS Office-program

Meriterande för anställningen

 • bra samarbetsförmåga samt flytande kunskaper i engelska och kunskaper i svenska. Utländska eller finska medborgare som inte är infödda kan befrias från kravet på kunskaper i svenska
 • lättillgänglig och flexibel, förstående men bestämd, inte rädd att fråga och rapportera om problem
 • förmåga att organisera och se till detaljer
 • bra tidshantering, förmåga att prioritera och ta initiativ

Vid nyanställning tillämpas prövotid.

LÖN

ANSÖKAN

Ansökan inlämnas i det elektroniska ansökningsformuläret nedan (på www.abo.fi/rekrytering) senast 10.5.2021 kl. 15:00 (finsk tid). Se stöd för uppgörande av elektronisk ansökan: https://www.abo.fi/instruktion-for-elektronisk-arbetsansokan/

Till ansökan fogas följande bilagor på svenska eller engelska:

 • Ansökningbrev med en beskrivning av din bakgrund och dina intressen (max 2 sidor)
 • CV (max 2 sidor)
 • Intyg över examen
 • Eventuella rekommendationsbrev från tidigare arbetsgivare

INFORMATION

För ytterligare information kontakta professor Cecilia Sahlgren, cecilia.sahlgren@abo.fi eller gällande rekryteringsprocessen HR-specialist Sabina Ringvall, sabina.ringvall@abo.fi.

Åbo Akademi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.

Määräaikainen projektitutkijan tehtävä Funktionaalisen Genomiikan Keskuksessa

8.4.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Suomen Funktionaalisen Genomiikan Keskus on ydinpalveluyksikkö, joka kuuluu kansalliseen Biokeskus Suomi infrastruktuuriverkostoon. Tuemme korkeatasoista tutkimusta tarjoamalla avoimen pääsyn viimeisimpiin alan huippua edustaviin teknologioihin ja palveluihin genomiikan alalla. Tällä hetkellä tärkeimmät palvelumme ovat uudensukupolven sekvensointiin perustuvat genomin, transkriptomin ja epigenomin analyysit eri menetelmillä. Palveluidemme käyttäjiä ovat akateemiset yksiköt, valtion tutkimusyksiköt, terveydenhuollon tutkimusyksiköt sekä yritykset. Genomiikan keskus sijaitsee Turun Biotiedekeskuksessa, joka on Turun Yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen erillislaitos. Toimimme läheisessä yhteistyössä useiden kansainvälisten ja kansallisten sidosryhmien kanssa.

Etsimme nyt tiimimme projektitutkijaa tukemaan uusien menetelmien käyttöönottoa tutkimuspalveluita varten sekä koordinoimaan tutkimusprojekteja. Avaintehtäviin kuuluu uusien protokollien kehittäminen ja käyttöönotto, verifiointi tai validointi ja yksikössä toteutettavien tutkimus- ja palveluprojektien tukeminen ja koordinointi, kuten koeasetelman suunnittelu, budjetointi, näytteiden prosessointi, tulosten analysointi ja tulkinta ja raportointi läheisessä yhteistyössä ydinpalveluyksikön henkilöstön ja sidosryhmien kanssa.

Tehtävä vaatii erinomaisia yhteistyötaitoja, kommunikaatiotaitoja englanniksi, vahvaa molekyylibiologian ja genomiikan osaamista, erinomaisia laboratoriotaitoja ja kykyä suurta tarkkuutta vaativaan laboratoriotyöhön. Ydinpalveluyksikkö tarjoaa asiantuntija tukea ja palvelua jatkuvasti kehittyvillä alan huippumenetelmillä. Siksi tehtävä vaatii myös joustavaa ja avointa asennetta sekä motivaatiota oppia jatkuvasti uutta ja kykyä sopeutua nopeisiin muutoksiin ja jatkuvasti kehittyvään tutkimusympäristöön. Tehtävä vaatii myös laatujärjestelmä osaamista, johon tarjotaan myös koulutus. Aiempi kokemus laatujärjestelmästä katsotaan hakijalle eduksi.

Hakijalla tulee olla tehtävään sopiva alan koulutus. Tehtävän kesto on yksi vuosi kuuden kuukauden koeajalla. Saattaa myös olla, että tehtävälle on tarvetta jatkossa. Palkka määräytyy Suomen yliopistojen työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävä sijoittuu opetus-ja tutkimushenkilöstön henkilöstöryhmään. Riippuen koulutus- ja kokemustasosta sekä muusta osaamisesta palkka on keskimäärin 2200 – 2500 eur / kk.

Otamme vastaan hakemuksia vastaan vuoden 2021 toukokuun 15. päivään asti tai kunnes paikka on täytetty. Hakemuksen voi jättää Turun yliopiston elektronisen hakuportaalin kautta: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Lisätietoja antaa tarvittaessa: Riikka Lund, riikka.lund@utu.fi, phone +358 41517 1616, https://bioscience.fi/services/functional-genomics/services/

Doctoral student, Biochemistry and Molecular Medicine

8.4.2021 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=1&id=000010988&lang=fi

The North changes the world – more sustainable, more intelligent, more humane. We, at the University of Oulu, work as part of the international science community to produce new scientific information and science-based solutions. We are committed to educate future pioneers to build a more sustainable, intelligent and humane world. Creating new, taking responsibility and succeeding together are values that build a strong foundation for all our actions. We offer a working environment where individuals can cultivate their skills, do meaningful work, and develop professionally. Our university’s several specialized research and service units enable extensive and diverse development and career opportunities for experts in various fields.

We are looking for a Doctoral student in Biochemistry and Molecular Medicine for a part-time (50%), fixed-term two-year position at the University of Oulu at the Faculty of Medicine and Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine.

Project

This research project focuses on the interplay between hypoxia signalling, metabolism and fibrosis. The selected student will work under supervision of professors Peppi Karppinen and Terhi Piltonen. The aim of the project is to reveal the causality and relations between these pathways using the sex-hormone driven polycystic ovary syndrome (PCOS) as a disease model. This is a common syndrome in women affecting about 10% the female population. Fibrosis in liver, ovary and adipose tissue is associated with PCOS and may contribute to high comorbidity among affected women. Our main interests are the hypoxia-inducible factor (HIF) and its regulating HIF prolyl 4-hydroxylases. We use mainly molecular and cell biology methods as well as gene-modified mice and preclinical disease models to understand how these pathways interact. This is a project with multidisciplinary approach aiming to answer important clinical questions. We offer a research environment with excellent technological facilities and a motivating and supporting community. More information can be found on our web pages:

https://www.oulu.fi/fbmm/peppi_karppinen

https://www.oulu.fi/mrc/research-groups/piltonen

Requirements

To successfully occupy the position, the candidate must possess a degree entitling them to obtain a doctoral degree (MSc or equivalent) preferably in the field of biochemistry, molecular or cell biology, medical sciences or related fields. Degree must have been completed before starting the position and must not be obtained more than 5 years ago. License to conduct animal experiments within the EU is required (proven by a course diploma showing competence according to EU Directive 2010/63, Article 23). Prior experience on animal experiments, preclinical disease models and knowledge on molecular and cellular biology as well as histological and imaging methods are an advantage. Ability to pursue independent research, work productively in a team as well as excellent writing and fluency in English are expected.

When assessing the applicant’s qualifications, issues to be considered will include study grades, research experience, possible scientific publications, activity in the scientific community, familiarity with the research field and teamwork skills. The applicant is expected to actively take part in co-applying for funding during the two-year period.

The applicant will be enrolled to University of Oulu Graduate School, so the applicant must fulfill the requirements for admission: https://www.oulu.fi/uniogs/requirements_for_admission .

What we offer

 • You will become a part of a highly talented research group, working on strategically and globally significant research area
 • You will receive support not only from your team and supervisor, but also from university´s wide variety of support services, so that you can excel in your studies and research.
 • The salary will be in accordance with the Finnish universities salary system (for teaching and research personnel): level 2. In addition, a salary component based on personal work performance will be paid (maximum of 50 % of the job-specific component). Further information regarding the salary can be asked from professor Karppinen and professor Piltonen. 
 • Other benefits: The successful candidate will receive full benefits provided by the University of Oulu to university employees, including free time corresponding to holidays and free occupational health care services.

Application

Applications must be submitted using the electronic application form by April 11, 2021 (23:59 Finnish local time), with the following attachments as three separate pdf files:

1)      Complete CV containing contact information of at least two referees (Max. size limit of the attachment: 5 Mbytes)

2)      Motivation letter describing prior knowledge and research interests and career plans (maximum 1 page).

3)      Certificates/Diplomas: Scanned electronic copies of diplomas and transcripts of the records of relevant previous degrees. If the original documents are not in English, Finnish or Swedish, each document must be accompanied by an official certified translation into English or Finnish. (Max. size limit of the attachment: 2 Mbytes). Additionally, a certificate of sufficient language skills in English and/or Finnish are required for those who have not completed a secondary or higher education degree in the Finnish language (more info, see: https://www.oulu.fi/uniogs/requirements_for_admission, 4. Language skills)

Applications sent by email will not be considered.

Other relevant information

The eligible applicants fitting best in the research profile expected for the position may be invited to an on-site or remote interview. All applicants will be notified when the selection process is completed. The earliest start date is 3rd of May 2021. A trial period of six months is applied in the position. 

For Further Information Contact:  

Prof. Peppi Karppinen, e-mail: peppi.karppinen (at) oulu.fi

Prof. Terhi Piltonen, e-mail: terhi.piltonen (at) oulu.fi

R&D Projektipäällikkö

29.3.2021 | Avoimet työpaikat

https://ats.talentadore.com/apply/RD-Projektip%C3%A4%C3%A4llikk%C3%B6/8rrqa8

Tulet keskeiseen rooliin vastaamaan soluvapaan DNA:n verinäytteiden käsittelyyn liittyvän tuotteen kehitystyöstä. Patentoidun ratkaisumme osa-alueiden prototyypit ovat olemassa ja olemme siirtymässä testauksen kautta kohti tuotannollistamista.  

Käytännössä tehtäviisi tulee kuulumaan ensi vaiheessa tuotteen IPR-portfolion laajentaminen, kehitystyön loppuun vieminen, kaupallisen prototyypin kehitys, markkinaselvitysten teko ja tuotteen saattaminen markkinoille. 

Projektiin osallistuu laboratoriohenkilöstömme ja toimitusjohtajamme, jolle myös raportoit. 

Työsi on ensisijaisesti parin vuoden projekti, mutta tavoitteemme on laajentaa tehtävänkuvaasi taustasi ja kiinnostustesi mukaan analytiikan kehitykseen, uusien tuotekehitysprojektien ohjaamiseen tai liiketoiminnan kehitykseen ja kaupallistamiseen. 

Tarjoamme 

Mahdollisuuden tehdä työtä uusien palveluiden ja tuotteiden parissa sekä osallistua yrityksemme tulevaisuuden kehitykseen. Nestebiopsiaa hyödyntävä diagnostiikka-ala on vahvassa kasvussa ja haluamme olla osana sitä. 

Odotuksemme 

Istut tehtävään ja tiimiimme erinomaisesti, mikäli sinulla on solu- ja molekyylibiologian tai biokemian vahva osaaminen. Toivomme kokemusta erityisesti kehitys- tai tutkimusprojektityöstä yliopistosta/yksityiseltä sektorilta, bioteknologiasta tai lääketieteellisten laitteiden kehityksestä. Englannin ja suomen kielen hyvä hallinta on työssä menestymisen edellytys. 

Toivottavasti kiinnostuit. Lue meistä lisää www.biopsense.com 

Lähetä hakemuksesi palkkatoiveineen viimeistään 22.04 mennessä oheisen linkin kautta.  

Lisätietoa saat soittamalla konsultillemme Lauri Taalikalle / Wilma Consulting Oy 041 3133 180 tai lauri(at)wilmaconsulting.fi.

Postdoctoral Researcher/Project Researcher, Biomedical NMR – A.I. Virtanen Institute, University of Eastern Finland

27.3.2021 | Ajankohtaista

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=16&id=000010912&lang=fi#.YFyPbVLuess.link

The University of Eastern Finland is inviting applications for a Postdoctoral Researcher / Project Researcher (Biomedical NMR) position in Kuopio. The position will be filled for a two-year term from 1 May 2021 (or as agreed). Please find more information below and submit your application no later than April 14, 2021.

Role and salary

As our new Postdoctoral or Project Researcher in Biomedical NMR, you will be working in the A.I. Virtanen Institute at the Faculty of Health Sciences, Kuopio Campus.

The Metabolic MRI group at the University of Eastern Finland is aiming to develop hyperpolarisation-based methods for metabolic magnetic resonance imaging. The applicant will be working in a neuroimaging project, aimed to image stroke and other neurological models at high (3T) and low (0.6T) magnetic fields. The project will improve the understanding of the metabolism of hyperpolarised marker molecules (e.g. pyruvate) during stroke and help establish the experimental basis for further development of hyperpolarized low-field MRI. The researcher will join a group currently including 2 PhD students and the Research Director. In addition to collaborations within Finland, the project involves collaborations with research groups in Denmark and Italy.

The successful candidate will hold a suitable doctoral degree. If you have been awarded your doctoral degree less than five years ago, the post will be one of a Postdoctoral Researcher. If the doctoral degree has been awarded more than five years ago, the post will be one of a Project Researcher. In this context, the 5 years refer to a net period time, which does not include maternity leaves, parental leaves, or military service.

The position will be filled for a two-year term from 1 May 2021 (or as agreed). The position will be filled for a fixed term due to it pertaining to a specific project. A probationary period is applied to all new members of the staff.

The salary of the position is determined in accordance with the salary system of the Finnish universities. The salary comprises two components: a job requirement component and a personal performance component. In this position, the job requirement component is 2,967.84 euros/month, based on level 5 of the job requirement chart for teaching and research staff. The personal performance component can be a minimum of 6 % and a maximum of 50 % of the above-mentioned sum.At the beginning the salary will be 3 267,59 – 3 626,70 e.

Our requirements and expectations

– The successful candidate will hold a suitable doctoral degree.
– Good level of fluency in English (both written and spoken) is essential.
– Previous experience in preclinical work with small animal, especially neurosurgery or similar, or MR research is highly preferred, but not essential.

Your benefits

You will have access to the university’s staff benefits, including
– extensive occupational health care
– staff discount on lunch in our campus restaurants, as well as on a range of other services
– affordable sports services.

You will have an opportunity to work in an interesting role as part of our international, creative, participatory and inclusive academic community.

How to apply?

Submit your application by using our electronic application form no later than 14.4.2021 (by 24.00 hours Finnish time).

Please note that you must include the following appendices in your application:

– CV (http://www.tenk.fi/en/template-researchers-curriculum-vitae)
– list of publications (https://www.aka.fi/en/research-funding/apply-for-funding/how-to-apply-for-funding/az-index-of-application-guidelines2/list-of-publications/)
– motivation letter
– copies of your academic degree certificates / diplomas, and copies of certificates / diplomas relating to your language proficiency, if not indicated in the academic degree certificates/diplomas

Questions?

For further information on the position, please contact Research Director Mikko Kettunen, +358 29 4454067, mikko.kettunen@uef.fi

For further information on the application procedure, please contact Human Resources Secretary Sari Zitting, +358 29 4454125, sari.zitting@uef.fi


University of Eastern Finland and the Faculty of Health Sciences in brief

The University of Eastern Finland is the most multidisciplinary university in Finland. We are home to 15,500 students and 2,700 staff members. Our research is ranked among the best in the world in several fields. We generate research-based knowledge and make it openly accessible for the benefit of all. UEF stands for action with impact that is relevant today and tomorrow. To learn more about our university please visit our website at http://www.uef.fi/en     

The Faculty of Health Sciences operates at the Kuopio Campus of the University of Eastern Finland. The Faculty offers education in medicine, dentistry, nutrition and pharmacy, as well as in some other central fields of the health care sector. The Faculty is research-intensive, and its internationally recognised research activities are closely linked to the strategic research areas of the University. There are approximately 3 100 degree students and about 580 PhD students in the Faculty. The faculty has 795 staff members. http://www.uef.fi/en/ttdk/etusivu

Postdoctoral Research Fellow in molecular cell technology applications with cornea regeneration/ Tutkijatohtori molekulaarisen soluteknologian sovellukset sarveiskalvon kudosteknologiassa – Tampere University/University of Tampere

27.3.2021 | Avoimet työpaikat

https://tuni.rekrytointi.com/paikat/?o=A_A&jid=954

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences create a unique environment for multidisciplinary, inspirational and high-impact research and education. Our universities community has its competitive edges in technology, health and society. www.tuni.fi/en  

Professor Heli Skottman’s eye group develops novel human stem cell-based tools for the corneal and retinal repair through cell transplantation and ophthalmic in vitro tissue models that can be used to model human specific eye disorders. The research group was the first to create parts of human corneas using 3D bioprinting technology and currently group is developing this emerging technology with aim to 3D bioprint full-thickness human corneas for therapeutic applications with fight against cornea blindness.

Job description 

The post-doctoral position will focus on molecular and functional analyses of human stem cell derived corneal cells produced with innovative methods created by the group, in vitro ophthalmic disease modeling with these cells as well as molecular and functional characterization of novel 3D bioprinted corneal structures.

The candidate will gain expertise in working with multidisciplinary and international research area and supervision of younger researchers and students. The research group fully support also with establishment of independent research pathway in future.

Requirements 

We are seeking outstanding candidates who have a track record of internationally significant research in molecular cell biology. In addition, knowledge on human stem cells and eye tissue biology is preferred but not obligatory.

The suitable candidate has:

 • a doctoral degree 
 • an ability to independently conduct internationally significant research in the field with potential for excellence in research
 • strong methodological expertise with molecular cell biology
 • experience in collaborating with international scientific networks
 • communication skills needed to successfully perform the duties and functions of the position
 • proficiency in English

We offer 

We invite you to be a part of our research team as well as an active, internationally renowned research community at Faculty of Medicine and Health Technology. Tampere University and its higher education community offer a unique multidisciplinary environment for research and education. A trial period of six months (6) applies to all our new employees. The duration of this fixed-term position is two years. The aim is to fill the position from the beginning of August, 2021 but this can be negotiated.

Salaries are based on the job demands level and personal performance appraisal according to the Finnish University Salary System. Postdoctoral Researcher is placed on the job demands levels 5-6 (teaching and research staff category). In addition, salary includes a personal performance component. 

Finland offers one of the most advanced and comprehensive social security benefits in the world, including personal and family health care and a variety of family benefits. The Finnish educational system is renowned worldwide. For more information on Finland, please check InfoFinland and This is Finland.

Please read more about working at Tampere University. You can also find more information about us and working and living in Tampere by watching Tampere Higher Education Community – our academic playground

How to apply 

Please submit your application through our online recruitment system (link below). The closing date and time for applications is 10.5.2021 at 23:59 EEST / UTC+3.

Please write your application and all accompanying documents in English and attach them in PDF format. Applications should include the following documents: 

 1. Curriculum Vitae (according to Finnish Advisory Board on Research Integrity guidelines) 
 2. List of publications in international, peer-reviewed and indexed scientific journals  (according to the Academy of Finland guidelines). Please indicate your four most important publications and include hyperlinks to these publications. If the publications indicated are not found by link, please attach them to application as a separate PDF attachment.
 3. Cover letter explaining why you are applying to the position and why you would be particularly suited to it.  
 4. The names, positions and contact details (institutional email addresses) of two professional references who can support your application.

Candidates may be invited to a video interview during the recruitment process. Shortlisted candidates will be invited to an interview. 

For more information about the position, please contact:

professor Heli Skottman, heli.skottman@tuni.fi; +358 50 3969645

*******************************************************************************************************

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat korkeakouluyhteisön, joka uskoo ihmiseen ja tieteeseen. Tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan huippuosaajat muuttavat maailmaa Suomen toiseksi suurimmassa monitieteisessä ja innostavassa tutkimus- ja oppimisympäristössä. www.tuni.fi 

Professori Heli Skottmanin silmätutkimusryhmä kehittää ihmisen kantasoluista uusia kudosteknologisia hoitomuotoja silmän verkkokalvon ja sarveiskalvon sairauksien ja vammojen hoitoon, sekä menetelmiä silmäsairauksien solubiologiseen mallintamiseen. Tutkimusryhmä on saavuttanut kansainvälistä mainetta mm. tutkimuksellaan, jossa he 3D biotulostivat ensimmäisenä maailmassa ihmisen sarveiskalvon uloimpia rakenteita. Parhaillaan tutkimusryhmä edelleen kehittää tätä teknologiaa ja heidän tavoitteenansa on hyödyntää sitä ihmisen sarveiskalvojen kliinisessä tuotannossa tulevaisuudessa. 

Tehtävänkuvaus

Tehtävään valittu tulee keskittymään tutkimuksessaan ihmisen kantasoluista tuotettujen sarveiskalvon solujen molekyylibiologisiin ja toiminnallisiin analyyseihin, in vitro tautimallinnukseen tuotettujen solujen avulla sekä 3D biotulostettujen sarveiskalvorakenteinen molekyylibiologisiin ja toiminnallisiin analyyseihin.

Tehtävässä saa tutkimuskokemusta monitieteisessä kansainvälisessä tutkimuksessa sekä kokemusta nuorenpien tutkijoiden sekä opiskelijoiden ohjauksessa. Tutkimusryhmä tarjoaa valitulle myös vahvan tuen oman tutkimusuran kehittämiseen tulevaisuudessa.

Edellytykset

Etsimme erinomaisia hakijoita, joilla on vahva näyttö kansainvälisesti korkeatasoisesta tutkimuksesta molekulaarisen solubiologian alalta. Tämän lisäksi kokemus ihmisen kantasoluista sekä silmän kudosbiologiasta katsotaan eduksi, joskaan ei välttämättömäksi.

 • tohtorin tutkinto
 • kyky tehdä itsenäistä, kansainvälisesti merkittävää alan tutkimusta
 • vahvaa menetelmällistä osaamista molekulaarisessa solubiologiassa
 • kokemusta yhteistyöstä kansainvälisten tieteellisten verkostojen kanssa 
 • viestinnälliset taidot, joita tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää
 • hyvä englannin kielen taito

Lisätiedot ja hakuohjeet

Katso yllä olevasta englanninkielisestä ilmoituksesta tarkemmat tiedot tehtävästä sekä hakuohjeet. Hakuaika päättyy 10.5.2021 klo 23:59.Application period starts: 2021-03-25 14:00 Application period ends: 2021-05-10 23:59

Touchpoint Specialist, Customer journey – Blueprint Genetics

27.3.2021 | Avoimet työpaikat

https://careers.blueprintgenetics.com/jobs/1110379-touchpoint-specialist-customer-journey

Blueprint Genetics is a leading clinical genetic testing company aspiring to bring world-class genetic knowledge to mainstream healthcare. As our company continues to grow, we are looking for a Touchpoint Specialist to join our Customer Experience team in Keilaniemi, Espoo. This is a permanent, full-time position.

Job Description

Placing an order and receiving the final product are key touchpoints in the customer journey, and designing these processes will be the main focus for the new Touchpoint Specialist. In this position, you will play an important role in making sure we continue delivering the exceptional customer experience we offer today and developing it further. You will work on ordering and delivering touchpoint concepts, logistics, and development. You will update the global customer-facing teams about the new features as well as provide technical expertise that enables them to successfully introduce the touchpoints to our customers. Together with our CX & Brand team, you will co-create touchpoint-related content eg, printed and digital materials, product training presentations, website texts, and other touchpoint-related materials. You will suggest touchpoints enhancements to improve the customer experience by performing market and competitor analysis as well as collecting internal and external feedback. Ultimately, you act as the champion of our touchpoints.

Your main tasks will include:

 • Developing and maintaining the ordering and reporting touchpoints and processes together with CX, Client Services and Production Services, Sales, and Marketing
 • Using customer insights and market analysis to define touchpoints requirements
 • Working as a gatekeeper of the changes and maintenance of the steps of the buying journey
 • Ensuring order forms, kits and reports are on par with the CX/Brand promise (CX, scientific, quality and accessible)
 • Coordinating cross-functional projects and following up on tasks, schedules and targets during specific projects
 • Developing and implementing the ordering and reporting processes through service design thinking approach
 • Ensuring all work is performed in compliance with company policies/QMS including Privacy/HIPAA and other regulatory, legal, and safety requirements.

The ideal candidate has:

 • At least 2 years of work experience in a similar position, preferably in healthcare, service design or product management
 • Preferably MSc in Business, Marketing, Biosciences or other relevant fields of studies
 • Good understanding of the ordering and delivering processes of products and services
 • Desire to learn and understand the genetic testing market, the science behind it as well as the brand
 • Ability to reliably deliver multiple projects on strict deadlines with strong attention to detail and focus on quality
 • Research and analytical mindset with the ability to draw conclusions and turn them into concrete actions
 • Ability to work autonomously
 • Adept at seeing change as an opportunity to improve business performance, and campaigning for it when necessary
 • Strong commercial design, marketing, presentation and project management skills, both verbal and written.
 • Strong collaboration and team-working skills and experience from a cross-functional role

We are looking for a colleague who is committed to finding the best solutions possible for our customers. Since this is a new team and position at Blueprint Genetics, we hope you are ready to take a holistic view on our customer journey and ownership of the tasks at hand. We are working in an international and high-growth work environment, so we aspire to find a person who has adaptability to change and eagerness to learn and grow with us.

What we offer

At Blueprint Genetics you will be a part of a global team of innovative, dynamic, and motivated people at the forefront of health and life sciences. We offer a chance to develop your skills further in a positive, low-hierarchy working environment. This new position provides a unique opportunity to help us in our mission to bring world-class genetic knowledge to mainstream healthcare.

If this sounds like you, take the next step and apply latest on Sunday, April 4. We will be interviewing candidates on a rolling basis.

If you have any further questions about the position, you can contact our Customer Experience Senior Manager, Thomas Vincent by email thomas.vincent@blueprintgenetics.com or by phone +358452262110 on Thursday, March 24 between 1 and 2 pm (EET) or Wednesday, March 31 between 1 and 2 pm.