Ajankohtaista

Research Technician within Tumor Lymph Node on Chip

8.4.2021

https://abo.rekrytointi.com/paikat/index.php?jid=390&key=&o=A_RJ&rspvt=t7yizh8skw0wos0kc0goo40ws8wsoko

På svenska nedan

Åbo Akademi University is an internationally acknowledged research university with an extensive responsibility for providing education in Swedish in Finland. With its international research community and its strong Nordic ties, Åbo Akademi University has an acclaimed and recognized position within research and education both nationally and internationally. 

Åbo Akademi University, funded by the European Commission Horizon 2020 project Tumor Lymph Node on Chip for cancer studies (Tumor-LN-oC, https://cordis.europa.eu/project/id/953234), invites applications for a fixed-term research technician position in the field of cell and molecular biology for a period of three years starting June 7th 2021, the COVID-19 situation permitting. The position is full time. The work will be performed within the framework of the innovation ecosystem InFLAMES (https://inflames.utu.fi/). The InFLAMES Flagship aims at identifying drug targets, developing technological platforms and finding diagnostic tools to tackle diseases related to or controlled by the immune system. 

Background

The position will be seated at the Sahlgren group, the Cell Fate Lab (http://cellfatelab.github.io/), Subject of Cell Biology, Faculty of Science and Engineering in Turku, Finland. The Tumor-LN-oC project is an international collaboration aiming at creating a novel model system to study metastasis of cancer cells from primary tumors into lymph nodes. At the Cell Fate Lab, the project aims include optimization of a co-culture system and characterization of metastasizing cells. Importantly, the research technician will support the everyday work of the Cell Fate Lab (altogether 15-20 researchers and students) in addition to taking part in implementation of the Tumor-LN-oC project. 

WORK TASKS

The work tasks include:

 • Preparation of buffers and reagent solutions, aliquoting of chemicals, casting of agar plates, production of plasmid preps and handling other similar support functions to enable researchers to concentrate on experimental work.
 • Handling day-to-day material orders, from various local and international sources. Gatekeeping of duplicate purchases. Handling product arrivals, managing storage spaces and keeping inventory.
 • Providing technical support to the lab members and taking part in trouble-shooting.
 • Organization and coordination of lab cleaning schedules (cell culture facilities, general laboratory spaces, freezers and fridges, storage spaces) and guidance of the group members with shared lab management tasks.

QUALIFICATIONS

Essential qualifications

 • A polytechnic level degree for biomedical laboratory scientist, laboratory technician or equivalent or a BSc or MSc degree in the field of biosciences.
 • Experience with various wet lab techniques, e.g. cell culture. Ability to provide technical support, ideas and solutions when faced with a problem.
 • Familiarity with MS office programs and the related environment.

Desirable attributes

 • Strong interpersonal and team work skills, including fluent written and oral communication in English and knowledge of Swedish. Foreigners and non-native Finnish citizens can be exempted from the requirement to have knowledge of Swedish.
 • Approachable and flexible, understanding but firm, not afraid to ask questions and report problems. 
 • Organizational skills and attention to details.
 • Time management skills. Ability to prioritize and take initiative.

SALARY  

APPLICATION

Please submit your electronic application in the ÅAU recruitment system (www.abo.fi/rekrytering), no later than May 10th 2021 at 15:00 (Finnish time). Guidelines for the electronic application are available at https://www.abo.fi/en/instructions-for-submitting-an-application/

The application should include the following enclosures (in English or Swedish): 

 • a personal statement or motivation letter containing a description of your background and interests (max. 2 pages)
 • a CV (max. 2 pages)
 • degree certificate(s)
 • recommendation letter from a previous employer, if available

INFORMATION

For questions regarding the position contact Professor Cecilia Sahlgren, cecilia.sahlgren@abo.fi and in questions concerning the recruitment process HR Specialist Sabina Ringvall, sabina.ringvall@abo.fi.

_______________________________________________________

Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning.

Åbo Akademi söker inom det EU-finansierade Horizon 2020-projektet Tumor Lymph Node on Chip för cancer studier (Tumor-LN-oC, https://cordis.europa.eu/project/id/953234) en tidsbunden forskningstekniker i cell- och molekylärbiologi för en treårsperiod från och med 7.6.2021, om covid-19-läget så tillåter. Anställningen är heltid. Arbetet kommer att utföras inom det innovativa forskningsekosystemet InFLAMES (https://inflames.utu.fi/). Flaggskeppet InFLAMES har som mål att identifiera målproteiner, utveckla teknologiska plattformar och hitta diagnostiska verktyg för att behandla immunologiska sjukdomar.

Bakgrund

Anställningen är placerad i Sahlgrens forskningsgrupp, the Cell Fate Lab (http://cellfatelab.github.io/), vid ämnet cellbiologi vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik i Åbo, Finland. Projektet Tumor-LN-oC utgör ett internationellt samarbete med målet att skapa ett nytt system för att studera metastaser av cancerceller från primärtumörer till lymfkörtlar. Vid Cell Fate Lab har projektet som mål att optimera ett co-kultursystem och karakterisera metastaserande celler. Forskningsteknikern kommer huvudsakligen att stöda det dagliga arbetet vid Cell Fate Lab (totalt 15-20 forskare och studerande) förutom att delta i genomförandet av Tumor-LN-oC-projektet.

ARBETSUPPGIFTER

I arbetsuppgifterna ingår:

 • att bereda buffert- och reagenslösningar, alikvotera kemikalier, göra agarplattor, producera plasmider och liknande stödfunktioner för att underlätta för forskarna att koncentrera sig på experimentellt arbete
 • att sköta dagliga materialbeställningar från olika lokala och internationella leverantörer, att undvika dubbelinköp, att ta emot produktleveranser, sköta lagerutrymmen och inventera
 • att ge tekniskt stöd till laboratoriets medlemmar och delta i problemlösning
 • att organisera och koordinera städscheman för laboratoriet (lokaler med cellkulturer, allmänna laboratorieutrymmen, frysar och kylskåp, förvaringsutrymmen) och att handleda gruppmedlemmarna i skötsel av laboratoriet

KOMPETENS

 • en yrkeshögskoleexamen som biomedicinsk laboratorietekniker, laboratorietekniker eller motsvarande eller en kandidat- eller magisterexamen inom biovetenskap 
 • erfarenhet av olika våtlabbtekniker, t.ex. cellkulturer. Förmåga att ge tekniskt stöd, komma med idéer och lösningar på problem
 • kunskaper i MS Office-program

Meriterande för anställningen

 • bra samarbetsförmåga samt flytande kunskaper i engelska och kunskaper i svenska. Utländska eller finska medborgare som inte är infödda kan befrias från kravet på kunskaper i svenska
 • lättillgänglig och flexibel, förstående men bestämd, inte rädd att fråga och rapportera om problem
 • förmåga att organisera och se till detaljer
 • bra tidshantering, förmåga att prioritera och ta initiativ

Vid nyanställning tillämpas prövotid.

LÖN

ANSÖKAN

Ansökan inlämnas i det elektroniska ansökningsformuläret nedan (på www.abo.fi/rekrytering) senast 10.5.2021 kl. 15:00 (finsk tid). Se stöd för uppgörande av elektronisk ansökan: https://www.abo.fi/instruktion-for-elektronisk-arbetsansokan/

Till ansökan fogas följande bilagor på svenska eller engelska:

 • Ansökningbrev med en beskrivning av din bakgrund och dina intressen (max 2 sidor)
 • CV (max 2 sidor)
 • Intyg över examen
 • Eventuella rekommendationsbrev från tidigare arbetsgivare

INFORMATION

För ytterligare information kontakta professor Cecilia Sahlgren, cecilia.sahlgren@abo.fi eller gällande rekryteringsprocessen HR-specialist Sabina Ringvall, sabina.ringvall@abo.fi.

Åbo Akademi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.