Ajankohtaista

Tutkijatohtori/nuorempi tutkija (evoluutiobiologia, lisääntymisfysiologia ja molekyylibiologia) – Itä-Suomen yliopisto, Ympäristö- ja Biotieteiden laitos

21.3.2019

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?id=00007129&did=5600&lang=fi&jc=16&nav_from_open_jobs_view_new=true

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 000 ja työllistämme 2 500 henkilöä. Toimimme kahdella kampuksella Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion ja Joensuun kampuksilla. Tiedekunnan tehtävänä on harjoittaa korkeatasoista kansainvälistä tieteellistä tutkimusta ja tarjota siihen perustuvaa yliopistollista koulutusta luonnontieteiden ja metsätieteiden alalla. Tiedekunta panostaa yliopiston strategian mukaisiin tutkimusalueisiin. Tiedekunnan tutkimus- ja oppimisympäristöt ovat kansainvälisiä, moderneja ja monitieteisiä. Tiedekunnassa on noin 3 800 perustutkinto-opiskelijaa ja 490 jatko-opiskelijaa. Henkilöstömäärä on noin 560. http://www.uef.fi/fi/lumet/

Haettavana on

Tutkijatohtorin tai nuoremman tutkijan (evoluutiobiologia, lisääntymisfysiologia ja molekyylibiologia) tehtävä, Ympäristö- ja Biotieteiden laitos (Joensuun ja/tai Kuopion kampus)

Haemme motivoitunutta määräaikaista tutkijatohtoria/nuorempaa tutkijaa (jatko-opiskelijaa) Suomen Akatemian rahoittamaan hankkeeseen ”Ihmisen sukusolujen yhteensopivuuden molekulaarinen ja immunologinen perusta”, https://reprophys.weebly.com/ Hankkeen tavoitteena on selventää naisen lisääntymiselimistössä tapahtuvan siittiöiden valinnan (’cryptic female choice’), hedelmöittymisen sekä hedelmättömyyden molekyylibiologisia ja immunologisia mekanismeja. Vaikka hedelmöittymisen mekanismeja on tutkittu jo yli 100 vuoden ajan, hedelmöittymisprosessi on edelleen yksi heikoimmin tunnetuista biologisista tapahtumista. Tämä rajoittaa paitsi lisääntymisen ja lisääntymisongelmien, myös evoluution ja perinnöllisyyden mekanismien ymmärtämistä.

Palkattavan tutkijan tehtävänä on osallistua näitä mekanismeja havainnollistavaan kokeelliseen tutkimukseen ihmisellä. Riippuen valittavan henkilön kokemuksesta, työtehtäviin voi kuulua mm. molekyylibiologiset (mm. uuden sukupolven sekvensointi) ja immunogeneettiset (mm. Human Leucocyte Antigen) analyysit, siittiöiden liikkuvuus- ja kemotaksiatutkimukset sekä naisen lisääntymiselimistön ja erilaisten ympäristöaltisteiden indusoimien siittiöiden fysiologisten muutosten mittaaminen. Erityisesti toivomme hakemuksia uuden sukupolven sekvensointiaineiston bioinformaattisten analyysien osaajilta. Työtehtäviin kuuluu myös kerätyn aineiston analysointi ja raportointi tieteellisissä julkaisusarjoissa.

Hakijalta edellytetään hyvää englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Aiempi kokemus laboratoriotyöskentelystä, molekyylibiologisista (esim. RNA-seq analyysit ja bioinformatiikka) ja/tai solubiologista (esim. virtaussytometria ja ELISA analyysit) menetelmistä katsotaan eduksi hakijalle. Jos sinulla on jokin näistä taidoista, pyydämme kertomaan siitä ansioluettelossa ja/tai motivaatiokirjeessä (ks. alla).

Tutkijatohtorilta edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto, joka on suoritettu enintään 5 vuotta ennen tutkijatohtorin tehtävän vastaanottamista. Mikäli tohtorin tutkinto on suoritettu yli 5 vuotta ennen tehtävän aloittamista, hänet otetaan projektitutkijan tehtävään. Aikaraja tarkoittaa tässä yhteydessä nettoaikaa, johon ei lasketa esim. äitiys- tai vanhempainlomaa tai asevelvollisuuden suorittamista.

Projektissa on mahdollisuus tehdä myös väitöskirjatyö, jolloin nimikkeenä on nuorempi tutkija. Nuoremman tutkijan tulee olla jatkokoulutuskelpoinen, soveltuvan ylemmän yliopistotutkinnon suorittanut tai soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin, suorittanut.

Tehtävään mahdollisesti kuuluva opetus ja ohjaus voidaan toteuttaa englannin kielellä.  

Tehtävä täytetään alustavasti ajalle 1.7.2019-31.8.2020. Mahdollisesta jatkosta sovitaan lisärahoituksen varmistuttua. 

Määräaikaisuuden perusteena on neliportaisen uramallin mukainen opetus- ja tutkimustehtävä ja määräaikainen hanketehtävä. (Tutkijatohtorin/nuoremman tutkijan tehtävään otetaan aina määräajaksi, johtosääntö 31§).

Tutkijatohtorin tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 5 (2 935,55 €/kk). Nuoremman tutkijan tehtävän palkkaus määräytyy palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 2-4 (€2033,29 – €2535,20/ kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja tehtävän osalta antaa: Akatemiatutkija Jukka Kekäläinen, sähköposti: jukka.s.kekalainen[a]uef.fi, puh. +358 50 467 4487 ja hakumenettelyn osalta: Henkilöstösihteeri Noora Hämäläinen, sähköposti: noora.hamalainen[a]uef.fi, puh. +358 50 409 0376

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:

Ansioluettelo
Julkaisuluettelo
– Kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista
– Motivaatiokirje (englanninkielinen, enintään 2 sivua). Kerro kirjeessä, miksi tutkimusaihe kiinnostaa sinua ja miksi olisit sopiva henkilö tehtävään

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.4.2019 sähköisellä hakulomakkeella.

Hakemuksen voit jättää klikkaamalla alla olevaa linkkiä ”täytä hakemus”.