Sairaalasolubiologiasiat

Ammatillinen erikoistumiskoulutus

Sairaalasolubiologi

Asetuksen 834/2000 ja opetusministeriön päätöksen 24.9.2002 mukaan Jyväskylän yliopistossa voidaan filosofian lisensiaatin tutkintoon sisällyttää sairaalasolubiologin erikoistumiskoulutus. Erikoistumiskoulutus ei estä suorittamasta samanaikaisesti tohtorin tutkintoa.

Sairaalasolubiologin erikoistumiskoulutusta koordinoimaan Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunta nimeää valtakunnallisen pätevyys- lautakunnan kerrallaan 5-vuotiskaudeksi.

Sairaalasolubiologin erikoistumiskoulutus voidaan suorittaa myös tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon jälkeen. Lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon aikaisemmin suorittaneet eivät suorita toista jatkotutkintoa, vaan sairaalasolubiologin erikoistumis-koulutuksen suoritettuaan he saavat pätevyyslautakunnalta erillisen todistuksen sairaalasolubiologin pätevyydestään.

Sairaalasolubiologin erikoistumiskoulutuksen pohjana on soveltuva luonnontieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto (maisterin tutkinto), opintoihin sisältyvät tai muutoin suoritetut solubiologian tai molekyylibiologian syventävät opinnot sekä aineopinnot biokemiassa tai näitä vastaavat tiedot.

Erikoistumiskoulutukseen sisältyvän ohjatun pätevyyskoulutuksen tavoitteena on antaa koulutettavalle sellaiset tiedot, että hän kykenee toimimaan itsenäisesti ja kriittisesti terveydenhuollon laboratoriossa solubiologian alan vaativissa tehtävissä. Koulutusaikana perehdytään sairaalasolubiologian sisältöön sekä käsitellään siihen liittyviä uusia ja ajankohtaisia aiheita. Ohjaajana toimii sairaalasolubiologi yhdessä lääketieteen asiantuntijan kanssa. Opetusmuotoina ovat luennot, seminaarit, kokoukset, demonstraatiot sekä ohjauksessa tehtävät henkilökohtaiset työsuoritteet. Koulutettava ei voi saada yksin vastuuta työpisteestä, vaan kouluttajan tulee koko ajan olla hänen tukenaan.

Lisätietoa Jyväskylän yliopiston sivuilta.