SSB ry:n säännöt

Yhdistyksen nimi on Suomen Solubiologit ry (ruotsiksi käännettynä Finlands Cellbiologer rf). Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää solubiologian tutkimusta, koulutusta, tiedotusta ja työpaikkojen perustamista solubiologeille. Yhdistys toimii solubiologien, sairaalasolubiologien ja solubiologiaan liittyvillä aloilla toimivien henkilöiden sekä solubiologian opiskelijoiden yhdyssiteenä.

Yhdistys solmii ja pitää yllä yhteyksiä kotimaisiin biolääketieteen ja terveydenhuollon järjestöihin, julkaisee tieteellistä lehteä, järjestää tieteellisiä kokouksia sekä tiedottaa jäsenilleen alan kansainvälisistä ja kotimaisista tapahtumista. Yhdistys voi liittyä jäseneksi kansainvälisiin solubiologian järjestöihin.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, testamentteja, toimeenpanna maksullisia koulutus- ja opetustilaisuuksia, asianomaisen luvan saatuaan järjestää arpajaisia ja keräyksiä sekä hankkia ja omistaa arvopapereita, osakkeita ja toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.


Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi yhdistyksen hallitus anomuksesta hyväksyä solubiologeja, alan opiskelijoita ja muita solubiologiaan liittyvillä aloilla toimivia henkilöitä. Kannattajajäseniksi voivat liittyä alalla toimivat oikeuskelpoiset yhteisöt. Kunniajäseniksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin ansioituneita solubiologian tutkijoina tai yhdistyksen päämäärien toteuttajina.

Yhdistyksen varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten on vuosittain suoritettava yhdistyksen vuosikokouksessaan määräämät jäsenmaksut. Jäsenen, joka on ulkomailla koko kalenterivuoden, ei tarvitse suorittaa jäsenmaksua kyseiseltä vuodelta. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Erosta yhdistyksen jäsenyydestä on ilmoitettava kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen, joka taloudenhoitajan muistutuksesta huolimatta ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahden vuoden aikana, katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi yhdistyksestä. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa äänestykseen osallistuvista jäsenistä kannattaa erottamista.


Yhdistyksen hallitus, joka valitaan vuodeksi kerrallaan, edustaa yhdistystä, hoitaa sen taloutta, huolehtii yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta ja tekee esitykset yhdistyksen kokouksissa käsiteltävistä asioista. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, tiedotussihteeri, taloudenhoitaja ja 1-4 jäsentä.

Hallitus on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kaksi hallituksen jäsentä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava kokoon myös, jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta vaatii.

Hallituksen kokouksissa on jokaisella hallituksen jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Hallitus voi asettaa toimikuntia erityisten asioiden hoitamista varten.


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri.


Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa hallituksen määräämänä aikana. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii erityisesti määriteltyjen asioiden päättämistä varten.

Yhdistyksen vuosikokous kutsutaan koolle vähintään 14 päivää ja ylimääräinen kokous vähintään 7 päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä kirjallisesti jäsenille.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Yhdistyksen kokouksissa on yhdistyksen jäsenillä yksi ääni kullakin. Päätökset kokouksissa tehdään avoimella äänestyksellä ellei joku jäsenistä vaadi suljettua äänestystä. Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen enemmistö paitsi 10§:ssä mainitussa tapauksissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee avoimessa äänestykseesä puheenjohtajan ääni, suljetussa äänestyksissä ja vaaleissa arpa.


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 2. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
 3. Esitellään yhdistyksen vuosikertomus ja päätetään sen vahvistamisesta.
 4. Esitellään yhdistyksen tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
 6. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintavuodelle.
 7. Vahvistetaan jäsenmaksujen ja kannatusmaksun suuruudet.
 8. Valitaan yhdistyksen hallitus: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, tiedotussihteeri, taloudenhoitaja ja 1-4 jäsentä.
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 11. Käsitellään muut asiat.


Yhdistyksen tili-ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilitys yhdistyksen taloudesta on esitettävä tammikuun aikana tilintarkastajille, joiden on laadittava siitä lausunto 15.2. mennessä vuosikokousta varten.

10§
Esityksen sääntöjen muuttamiseksi voivat tehdä yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen jäsen lähettämällä kirjallisen muutosesityksen hallitukselle. Sääntömuutosesitys ja siihen liittyvä hallituksen lausunto lähetetään jäsenille samanaikaisesti kokouskutsun kanssa. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamispäätös on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä uudessa kokouksessa mainitulla äänten enemmistöllä. Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

11§
Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.