Ajankohtaista

Kaksi tutkijatohtoria/yliopistotutkijaa, biolääketiede, Itä-Suomen yliopisto (Kuopion kampus)

22.2.2018

Kaksi tutkijatohtoria/yliopistotutkijaa, biolääketiede, Itä-Suomen yliopisto (Kuopion kampus)

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 600 henkilöä. Toimimme 1.8.2018 alkaen kahdella kampuksella Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille.  Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 680.http://www.uef.fi/fi/ttdk

Haettavana on

2 tutkijatohtorin/yliopistotutkijan tehtävää (biolääketiede), lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö, Kuopion kampus (vakanssit 30928 ja 31102)

Lääketieteen laitoksen Biolääketieteen yksikössä (www.uef.fi/biolaaketiede) on haettavana kaksi tutkimuspainotteista työtehtävää. Haettavana olevat tehtävät täytetään joko biolääketieteen tutkijatohtorin tai yliopistotutkijan tehtävinä. Tutkijatohtorin tehtävä on 3-vuotinen. Yliopistotutkijan tehtävä täytetään 4-vuotiskaudeksi.

Biolääketieteen yksikössä tehtävä tutkimus vaihtelee väestöaineistoihin perustuvista interventio- ja seurantatutkimuksista perustutkimukseen ja painottuu merkittävien kansansairauksien, kuten Alzheimerin taudin, syövän sekä kardiovaskulaaristen ja metabolisten sairauksien, molekyylitason mekanismeihin, patofysiologiaan, ehkäisyyn, diagnostiikkaan ja hoitoon. Lisäksi yksikössä on vahvaa osaamista biolaskennan, kromatiinitutkimuksen ja solukuvantamisen alueella. Lisätietoja tutkimusprofiilistamme löytyy verkkosivuiltamme (www.uef.fi/biomedicine/tutkimus).

Tutkijatohtorin palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittanut. Tutkijatohtorin tehtävään otetaan aina määräajaksi (johtosääntö 31 §).

Tutkijatohtorilta edellytetään tohtorin tutkinto, joka on suoritettu enintään 5 vuotta ennen tutkijatohtorin tehtävän vastaanottamista. Aikaraja tarkoittaa tässä yhteydessä nettoaikaa, johon ei lasketa esim. äitiys- tai vanhempainlomaa tai asevelvollisuuden suorittamista.

Yliopistotutkijan palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittanut ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito. Yliopistotutkijan tehtävään voidaan ottaa toistaiseksi tai määräajaksi (johtosääntö 31 §).

Tehtävään vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella 770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Tiedekunnan dekaani voi myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin. 

Biolääketieteen tutkijatohtorin tai yliopistotutkijan tehtävässä toimivan tutkimusprofiilin ja osaamisen tulee tukea ja kytkeytyä yksikössämme tehtävään tutkimukseen. Tutkijatohtorin tehtävässä tutkimustyötä tehdään Biolääketieteen yksikössä toimivan tutkimusryhmän jäsenenä. Vastaavasti yliopistotutkija voi valmiuksistaan riippuen toimia tutkimusryhmän vetäjänä tai yksikössä jo toimivan tutkimusryhmän senioritutkijana. Tutkimustyön lisäksi tehtävään valittava osallistuu kandidaatti- ja maisterivaiheen ihmisen biologian ja biolääketieteen alan opetukseen ja opinnäytetöiden ohjaukseen asiantuntijuutensa ja osaamisprofiilinsa mukaisesti.

Hakijoiden tutkimusansioita arvioitaessa huomioidaan oman alansa asiantuntijuus, tieteelliset julkaisut, hankittu tutkimusrahoitus sekä opinnäytetöiden ohjaus. Lisäksi opetusansioissa huomioidaan opetuskokemus sekä pedagoginen koulutus.

Tutkijatohtorin tehtävä täytetään ajalle 1.8.2018 – 31.7.2021 ja yliopistotutkijan tehtävä täytetään ajalle 1.8.2018 – 31.7.2022. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen opetus- ja tutkimustehtävä.

Tutkijatohtorin tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 5 (2 865,30 €/kk) ja yliopistotutkijan tehtävän palkkaus vaativuustasoille 6-7 (3 340,77 – 3 851,33 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja: yksikön johtaja Anitta Mahonen, 040 – 355 3059, anitta.mahonen@uef.fi ja hakumenettelyn osalta henkilöstösihteeri Karoliina Tenkanen,  040 – 355 3082,karoliina.tenkanen@uef.fi.

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
– Ansioluettelo
– Julkaisuluettelo
– Kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista
– Motivaatiokirje
– Lyhyt yhteenveto tutkimusprojekteista ja tutkimusyhteistyöstä, joissa olet ollut mukana ja kuvaus roolistasi niissä.
– Kuvaus siitä, kuinka tutkimusprojektisi/asiantuntijuutesi on integroitavissa Biolääketieteen yksikön tutkimusalueisiin ja/tai yliopiston strategisiin tutkimusalueisiin (www.uef.fi/tutkimus)

Hakemus tulee jättää viimeistään 14.3.2018 sähköisellä hakulomakkeella.