Ajankohtaista

Yliopisto-opettaja, biolääketiede, Itä-Suomen yliopisto (Kuopion kampus)

22.2.2018

Yliopisto-opettaja, biolääketiede, Itä-Suomen yliopisto (Kuopion kampus)

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 600 henkilöä. Toimimme 1.8.2018 alkaen kahdella kampuksella Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille.  Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 680. http://www.uef.fi/fi/ttdk


Haettavana on

Yliopisto-opettajan (biolääketiede) tehtävä, Lääketieteen laitos, Biolääketieteen yksikkö, Kuopion kampus 
(32117)

Yliopisto-opettajan tehtävä sijoittuu Lääketieteen laitokselle Biolääketieteen yksikköön (www.uef.fi/biolaaketiede). Yksikkö vastaa biolääketieteen koulutusohjelmasta, jossa yhdistyvät luonnontieteellinen ja lääketieteellinen opetus. Opinnoissa perehdytään ihmisen biologian ja fysiologian taustoihin ja tapahtumiin solu- ja molekyylitasolla, lääkeaineisiin ja niiden vaikutusmekanismeihin, genetiikkaan ja biolaskentaan. Englanninkielisessä maisterivaiheessa (mukaan lukien kansainvälinen maisteriohjelma), molekyylilääketieteen pääaineopinnoissa perehdytään syvemmin sairauksien syntymekanismeihin, diagnostiikkaan sekä hoitoihin molekyyli- ja solutasolla (www.uef.fi/biomedicine/biolaaketieteen-koulutusohjelma).

Yliopisto-opettaja osallistuu biolääketieteen koulutusohjelman opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Opetustehtävät painottuvat koulutusohjelman kandidaatti- ja maisterivaiheen opintojaksoihin sisältäen pääasiassa pienryhmä- ja harjoitustyöopetusta sekä verkko-opetusta. Opetuksessa painotetaan opiskelijaa osallistavia ja opiskelijalähtöisiä oppimismuotoja. Lisäksi tehtäviin kuuluu biolääketieteen opiskelijoiden opinto-ohjaus ja maisterivaiheen koordinointi. Tehtäviin kuuluvat myös tieteellinen tutkimustyö, opinnäytetöiden ohjaaminen ja tarkastaminen sekä hallinnolliset tehtävät yksikkö- ja laitostasolla.

Yliopisto-opettajan tulee olla soveltuvan ylemmän yliopistotutkinnon suorittanut henkilö, jolla on hyvä käytännön perehtyneisyys opetustehtävien alaan ja hyvä opetustaito (johtosääntö 31 §).

Tehtävään vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella 770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Tiedekunnan dekaani voi myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin.

Hakijoiden opetusansioita arvioitaessa otetaan huomioon hakijan opetuskokemus, pedagoginen koulutus ja muut opetustoimessa saavutetut ansiot. Tutkimusansioiden osalta huomioidaan hakijan tieteellinen tutkimustyö ja näkemys oman tutkimuksen tekemisestä ja suuntaamisesta tässä työtehtävässä, tieteelliset julkaisut, tutkimusrahoitus sekä ohjatut opinnäytetyöt.

Hakemusasiakirjojen lisäksi hakijalta odotetaan lyhyttä yhteenvetoa hakijan tutkimuskokemuksesta, ja tutkimusosaamisen mahdollisesta integraatiosta Biolääketieteen yksikön tutkimustoimintaan (www.uef.fi/biomedicine/tutkimus).

Tehtävä täytetään määräajalle 1.8.2018 – 31.7.2022. Määräaikaisuuden perusteena on koulutusohjelman rakenteellinen kehittäminen ja siihen liittyvä mahdollinen tehtävien uudelleen organisointi.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 4 -5 (2475,31 – 2865,30 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja: Yksikön johtaja Anitta Mahonen, 040-3553059 anitta.mahonen@uef.fi  ja hakumenettelyn osalta henkilöstösihteeri Karoliina Tenkanen, puh. 040-3553082,karoliina.tenkanen@uef.fi

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
– Ansioluettelo
– Julkaisuluettelo
– Kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista
– Opetusportfolio
– Motivaatiokirje
– Lyhyt yhteenveto tutkimuskokemuksesta, ja tutkimusosaamisen mahdollisesta integraatiosta biolääketieteen yksikön tutkimustoimintaan

Hakemus tulee jättää viimeistään 14.3.2018 sähköisellä hakulomakkeella.